YouthCare:การตักเตือนเพื่อนเรื่องเพศที่สาม

YouthCare:การตักเตือนเพื่อนเรื่องเพศที่สาม

คำถาม : ขอคำแนะนำการตักเตือนเพื่อนที่เป็นเพศที่สามหน่อยครับ แบบเบาแต่ได้ผลดี ?

คำตอบ : เรื่องเพศที่สาม เป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนแปลง 

เพราะพฤติกรรมนี้อาจเกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิดพลาดจากครอบครัวหรือคลุกคลีอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการมีเพศสภาพที่ถูกต้องตามธรรมชาติ 

ดังนั้น สิ่งแรกที่ผู้คิดจะปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องพึงมีก็คือ ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ประสบปัญหา สร้างความสนิทสนมกับผู้ประสบปัญหาจนเขาสัมผัสได้ถึงความรัก ความปรารถนาดี และความเป็นพี่น้องที่เรามีต่อเขา 

แล้วจึงแนะนำแนวทางที่ถูกต้องกับเขา ชวนเขาไปอยู่กับญามาอะฮฺที่เข้มแข็งเรื่องศาสนา เพื่อให้เขาแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อนเดิม ๆ ที่ประสบปัญหานี้เช่นกัน หรือออกจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมเขาให้มีพฤติกรรมผิดเพศ 

เพราะนอกจากอีหม่านตักวาแล้ว สิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขา เพียงคำตักเตือนที่จริงใจอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอที่เขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตราบใดที่เขายังอยู่กับเพื่อนหรือสิ่งแวดล้อมเดิม ๆ 

ตอบโดย : บังอับดุลฮาดีย์ โสณะมิตต์ ครูโรงเรียนท่าอิฐศึกษา