เทปเสวนา “พิชิตหัวใจด้วยคำพูด” (มัรวาน, อุสมาน, อาคีรัฐ, อับดุลกอยยูม)

เทปเสวนา “พิชิตหัวใจด้วยคำพูด” (มัรวาน, อุสมาน, อาคีรัฐ, อับดุลกอยยูม)

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “พิชิตใจคนด้วยคำพูด”
โดย นายมัรวาน อะห์หมัดบัสลาน, นายอุสมาน เจะอุมา,
อ.อาคีรัฐ มะยูโซ๊ะ และนายอับดุลกอยยูม ตาเละ ผู้ดำเนินการเสวนา

โครงการอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแห่งสัจธรรมครั้งที่ 4 
ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอ”