WorkShop “เตรียมความพร้อม” (อ.โองการ หรันเต๊ะ)

WorkShop “เตรียมความพร้อม” (อ.โองการ หรันเต๊ะ)

WORKSHOP สุดพิเศษ หัวข้อ “เตรียมความพร้อม”
โดย อ.โองการ หรันเต๊ะ
นักเขียนและนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา

โครงการอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแห่งสัจธรรม ครั้งที่ 4
ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอ”