ภารกิจและผลงาน

ภารกิจและผลงาน

ภารกิจหลักของกลุ่มฟิตยะตุลฮัก
คือการทำงานปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนมุสลิม
โดยปัจจุบันอาจจะสามารถแบ่งเป็นโครงการและกิจกรรมต่างๆได้ดังต่อไปนี้