เสบียงมุร็อบบี : โอกาสในเราะมะฎอน

เสบียงมุร็อบบี : โอกาสในเราะมะฎอน

เราะมะฎอนเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น แต่ให้ผลระยะยาวที่ยั่งยืน
หากมีการวางโปรแกรมการฝึกฝนอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง