เสบียงมุร็อบบี : ตระหนักในคุณค่าของศิษย์

เสบียงมุร็อบบี : ตระหนักในคุณค่าของศิษย์

มุร็อบบียิ่งให้ ยิ่งต้องอ่อนน้อมถ่อมตน ยิ่งต้องตระหนักในบุญคุณของผู้รับ