เสบียงมุร็อบบี : เราะมะฎอนช่วยเปลี่ยนนิสัย

เสบียงมุร็อบบี : เราะมะฎอนช่วยเปลี่ยนนิสัย

ข้อคิดจากสะลัฟในการอดทนที่จะไม่ทำบาป
ใช้เดือนเราะมะฎอนเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงนิสั