skip to Main Content
ความเป็นมาของกลุ่มฟิตยะตุลฮัก
ปี พ.ศ. 2544 ต้…

ความเป็นมาของกลุ่มฟิตยะตุลฮัก

ปี พ.ศ. 2544 ต้นเดือนมิถุนายน นักศึกษามุสลิมชาย 7 คนที่มีพื้นฐานรู้จักกันมาก่อน เนื่องจากเคยทำกิจกรรมร่วมกันมาก่อนแล้วพอสมควร ทั้งจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได…

อ่านต่อ
Back To Top